1

ТАРИФА

Уважаеми клиенти,  считано от 01.01.2022 година, Порт Флот Бургас ще работи с нова тарифа, изтегли в pdf!

I. Обхват
Чл. 1 Тази тарифа определя вида, условията и цените за извършване на услуги на кораби плаващи
международно, каботажно или други услуги, свързани със спецификата от дейности на “Порт Флот –
Бургас” АД.
Чл. 2 Цените на услугите са определени и ще се заплащат в ЕВРО /€/ или равностойността им в
лева по централния курс на БНБ.
Разплащанията по фактури с начислен ДДС се извършват в ЕВРО или лева, като сумата се
преобразува чрез преизчисляването им по обявения централен курс на Евро от БНБ в деня на
фактурирането.
II. Услуги, предлагани от “Порт Флот – Бургас” АД на кораби плаващи
международно
Ползване на влекачи
Чл. 3 /1/ За ползване на влекачи при въвеждане, извеждане и преместване на кораб,се заплаща
цена по колони № 2, 3, 4 и 5 на ТАБЛИЦА 1. Променливата такса за бункер компенсация от
ТАБЛИЦА 2 ще се прилага за тарифите, посочени в ТАБЛИЦА 1 и за тарифата от Чл.5 Раздел III.
/2/ Цените по ал.1 се заплащат съобразно GT на обслужвания кораб.
Редуцираният GT (за танкери с танкове за изолиран баласт) на обслужваният кораб не се
счита за база.
Броят на влекачите и тяхната мощност е определен с Заповед № 5-3-165 / 06.11.2018г.,
Разпореждане № 1 / 06.11.2018г. относно изисквания за осигуряване на безопасността на
корабоплаването в района на действие и отговорност на ДМА Бургас, ТАБЛИЦА 3.
/3/ При ползване на допълнителен брой влекачи по желание на капитана, се заплаща
допълнително за всеки нает влекач по колона № 5 на ТАБЛИЦА 1.
/4/ Ползването на влекачи за кораби над 1000 GT е задължително и се извършва съгласно
задължителните разпоредби на ДМА Бургас.
Корабите с опасен товар на борда и танкери без сертификат “Gas free” са задължени да
ползват влекач, незавизимо от техния GT.
Утвърдил: Димитър Христов В сила от 01.01.2022 Page 2
За кораби, по-малки от 1000 GT ползването на влекачи е задължително, ако е разпоредено от
ДМА Бургас.
Чл. 4 Цените за ползвани влекачи по чл. 3 ал.1 се увеличават, както следва:
/1/ С 50 % при маневри без участие на двигателите на маневриращия кораб.
/2/ С 30 % при маневра на 20Б корабно място през тъмната част на денонощието.
III. Услуги, извършвани на кораби плаващи каботажно и отдаване под наем на
плавателни съдове.
Чл. 5 За отдаване под наем на плавателни съдове се заплаща наем за започнат час както следва:
Влекачи: до 1,200 к.с. – € 290.00
до 2,400 к.с. – € 440.00
до 4,200 к.с. – € 580.00
Чл. 6 /1/ Наемането на плавателните съдове се извършва въз основа на предварително сключен
договор, писмена заявка или чрез електронна заявка, подадена от агентите към Национален център
за електронен документооборот на морския транспорт, считано от 01.06.2015г.

/2/ Писмени заявки за провлачвания и наем на влекач за срок по-малък от 48 часа се считат
за договор.
Чл. 7 Всички повреди на плавателните средства по вина на наемателя и отстраняването им са за
негова сметка, а за времето на задържане на същите за ремонт се заплаща съответния наем по чл. 5.
Чл. 8 /1/ Наемането на плавателните средства започва от момента на снемане от постоянната им
местостоянка, за да се предоставят на разположение на наемателя, като часа е надлежно отбелязан
в дневника на плавателните средства. При забавяне на приемането по вина на наемателя,
последният заплаща наем, считано от часа отбелязан в дневника на плавателните средства.
/2/ Наемането завършва в момента на заставането на плавателните средства на постоянната
им местостоянка в местодомуването им или от момента на предоставяне на друг наемател.
/3/ При пренаемане или преотстъпване на наетите плавателни средства на друг наемател, без
съгласие на наемодателя, за времето на преотстъпване, първоначалният наемател дължи на „Порт
Флот – Бургас” АД наем в двоен размер за цялото време на преотстъпване.
/4/ При задържане на плавателните средства повече от договореното време, без писмена
заявка и по вина на наемателя, той заплаща наем за просроченото време в двоен размер.
Чл. 9 При отчитане на времето за наемане, всеки започнат час се заплаща за цял час, всяко
започнато денонощие за цяло денонощие.
IV. Задължения за плащане на услугите
Чл. 10 Услугите по тази тарифа се заплащат на „Порт Флот – Бургас” АД от неговите клиенти, с които
е сключен договор или постигната друга писмена договореност.
Чл. 11 Плащанията между „Порт Флот – Бургас” АД и неговите клиенти се извършва по реда и
условията на съответните нормативни актове.
Чл. 12 „Порт Флот – Бургас” АД има право да изисква от своите клиенти авансово плащане на
извършваните от него услуги.
Чл. 13 Изчисленията за действително дължимите суми се извършват между „Порт Флот – Бургас” АД
и клиента след окончателното извършване на услугата.
Утвърдил: Димитър Христов В сила от 01.01.2022 Page 3
Чл. 14 В случай, че между ”Порт Флот – Бургас” АД и неговите клиенти няма подписани други
специални споразумения, отнасящи се до условията на заплащане на извършените от „Порт Флот –
Бургас” АД услуги, клиентите са длъжни да уредят плащанията по връчените фактури до 10 /десет/
работни дни.
Чл. 15 След изтичане на срока по чл. 14 и липса на парични преводи от страна на клиента–длъжник,
за забавяне на плащането клиентът дължи на „Порт Флот – Бургас” АД обезщетения в размер на
тримесечния либор, обявен от БНБ, завишен с 10 пункта.
Чл. 16 При просрочване на плащанията и срока от страна на клиента, “Порт Флот – Бургас” АД има
право:
/1/ Да поиска задържането на даден кораб съгласно КТК.
/2/ Да не изпълни изисканата от клиента маневра.
Чл. 17 Ако за извършваните от “Порт Флот – Бургас” АД услуги, клиентът рекламира някоя фактура,
последният е длъжен да изплати незабавно цялата сума по фактурата, като частта на оспорваната
сума по фактурата следва да бъде рекламирана в писмена форма по надлежния ред.
V. Общи разпоредби
Чл. 18 Клиент по смисъла на тази тарифа се явява Корабособственика / корабния агент и/ или
спедитора на товара, или друго юридическо лице, ползвало съответния вид услуга.
Чл. 19 Всички услуги се заплащат по определените за тях цени в тази тарифа, увеличени с 50 %
когато се извършват в дните, обявени за национални или официални празници.
Чл. 20 В случаите, когато маневрата на даден кораб продължи по причина на кораба над времето
определено в “Забележките” под ТАБЛИЦА 1, основните цени на услугата по влекачите се
завишават с 25 % за всеки започнат половин час.
Чл. 21 Под денонощие се разбира времето от 00 до 24 часа.
Чл. 22 /1/ По икономически съображения, „Порт Флот – Бургас” АД може да предоставя облекчени
условия при заплащане на цените по тази тарифа. Форсмажорни обстоятелства не могат да бъдат
основание за увеличаване цените по тази тарифа.
/2/ Oпределените с тази тарифа цени за услуги и наеми, могат да се увеличават или
намаляват по договореност между „Порт Флот – Бургас” АД и клиента, стига тези действия да не водят
до монополно положение за някои от клиентите. При две и повече процентни увеличения или
намаления по чл. 4, чл. 19, чл. 20, общия размер на увеличението / намалението се определя като
сбор или разлика от същите. Изчислените цени се окръгляват нагоре към Евро / лев.
/3/ Неупоменатите в тази Тарифа услуги на „Порт Флот – Бургас” АД се заплащат по
договаряне.
Чл. 23 Цените по тази тарифа се заплащат въз основа на данните, обявени в сведение за извършена
работа от капитана на влекача и пилотската бележка, а при констатирано разминаване – по данни от
ДМА.
Чл. 24 Pекламации за събрани в повече суми се правят в срок до 1 /един / месец от датата на
издаване на фактурата.
Чл. 25 /1/ Преместванията на кораби в и между пристанищните акватории се считат и калкулират като
отделни маневри по Колони № 2 и № 3 от ТАБЛИЦА 1
/2/ Преместванията на кораби по дължината на кея, без отдаване на въжета, се считат и
калкулират като преместване по Колона № 4 от ТАБЛИЦА 1
Утвърдил: Димитър Христов В сила от 01.01.2022 Page 4
ТАЗИ ТАРИФА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.01.2022
ТАБЛИЦА 1
ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВЛЕКАЧИ
Забележка:
Времето за ползване на влекачите в маневрената дейност се счита от предоставянето им в разпореждане
на пилота или капитана на кораба до освобождаването им, като е разчетено както следва:
а/ Пристанищен басейн “Изток“ в/ Нефтопристанище “Росенец“
1.30 часа за кораби с дължина до 200 м. 2.30 часа за всички кораби
2.00 часа за кораби с дължина над 200 м.
б/ Пристанищен басейн “Запад“ и други в този район
2.00 часа за кораби с дължина до 200 м.
2.30 часа за кораби с дължина над 200 м.
GT
Въведен / изведен до / от
Пристанище
Преместване в
района на
Пристанищен
басейн
Допълнителен
Изток, БМФ Порт влекач
Бургас, КРЗ, Порт
България Уест,
Транстрой,
Росенец, БК
Несебър
1 2 3 4 5
До 999 600 720 530 300
От 1,000 до 1,999 750 900 700 370
От 2,000 до 2,999 900 1050 850 450
От 3,000 до 3,999 1500 1800 1400 750
От 4,000 до 4,999 2050 2500 1900 1000
От 5,000 до 5,999 2200 2700 2050 1150
От 6,000 до 6,999 2800 3400 2600 1400
От 7,000 до 7,999 3200 3850 3050 1600
От 8,000 до 8,999 5700 6900 5500 2850
От 9,000 до 9,999 6000 7200 5800 3000
Над 10,000 GT, за
всеки 1,000 GT по : 210 230 200 170
Утвърдил: Димитър Христов В сила от 01.01.2022 Page 5

Порт Флот – Бургас AД предлага индивидуални решения. Наше задължение е да осигурим качествено обслужване на всички нива на организация.

Следвайки мотото „Ние се грижим за вашите кораби”, Порт Флот Бургас ЕООД се сертифицира за оценка и акредитация от Стандартите за качество и безопасност